HISTORIA VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy powstało 1 września 1948 roku. Mieściło się przy ulicy Olszewskiego nr 20. Nowo powstała szkoła była siódmą w kraju, a pierwszą w województwie utworzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Była szkołą jedenastoletnią dla uczniów od lat 7 do 18. W 1949 roku istniało już 9 oddziałów klas podstawowych (I-VII), dwa oddziały klas VIII i po jednym klas IX i X. Chodziło do nich 477 uczniów. W sierpniu 1950 roku szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Staszica 4, gdzie mieści się do dziś.

Budynek ten powstawał w latach 1908-1910. Z inicjatywą jego wybudowania wystąpiła Rada Miejska Bydgoszczy, wspierana finansowo przez "Bydgoską Żeglugę Holowniczą S.A." Od 1911 roku rozpoczęła w budynku swoją działalność niemiecka Szkoła Miejska. W latach 1921-1939 miało tu siedzibę Żeńskie Gimnazjum Humanistyczne Miasta Bydgoszczy. Dnia 4 marca 1922 r. dokonano poświęcenia gmachu oraz otwarcia kaplicy.      W roku 1924 pierwsze uczennice zdały maturę gimnazjalną.

Rozwój szkoły postępował ciągle, znacząc widoczne i piękne ślady. W roku 1929        z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, wychowanki p. dyr. Rolbieskiej, jako wyraz swych uczuć miłości Ojczyzny i bliźniego, podjęły inicjatywę utworzenia stałego funduszu stypendialnego, celem niesienia pomocy niezamożnym koleżankom.  W tym samym czasie powstaje Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych. Wynikiem jego pracy była budowa domu wakacyjnego w Meczyszczu, poświęconego dnia 2 sierpnia 1932 r. W maju 1934 r. powstało szkolne czasopismo p. t. "Dziewczęta w mundurkach" redagowane przez uczennice.

W 1939 roku przez kilka miesięcy istniała w budynku siedmioklasowa szkoła powszechna dla dzieci polskich. W czasie okupacji, aż do wyzwolenia, działała niemiecka szkoła średnia. W 1945 r. krótko istniał tu szpital wojskowy. Od września budynek przejęło Gimnazjum i Liceum Miejskie. W 1950 r. szkoła ta zmieniła nazwę na VI Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. W roku 1957 szkoła przestała podlegać Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Rok później, na wniosek Rady Pedagogicznej, Ministerstwo Oświaty nadało "Szóstce" imię Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wtedy również otrzymała sztandar. W latach 1964-1966 zaczęto placówkę przekształcać w szkołę średnią.   W tym celu likwidowano klasy podstawowe. Od września 1973 r. VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy istniało samodzielnie.

Szkoła zawsze mogła szczycić się osiągnięciami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Również w konkursach o charakterze artystycznym nie brakowało sukcesów (np. w konkursach prozy, poezji i piosenki polskiej i obcojęzycznej). Na niwie sportowej  uzyskiwała wysokie wyniki (np. IV miejsce w mistrzostwach Polski w piłce ręcznej). W szkole działały różne koła zainteresowań, jak np. koło fotograficzne, Dyskusyjny Klub Filmowy, Koło Młodych Esperantystów, klub turystyczny "Marabuty". Aktywnie działały samorząd uczniowski oraz inne organizacje (np. ZHP, PCK, LOP). Wydawano różne gazetki redagowane przez poszczególne koła i organizacje. Uczniowie uczestniczyli również w życiu kulturalnym w szkole i poza nią. Organizowano spotkania ze znanymi ludźmi.          W szkole gościli m.in. Daniel Olbrychski, Jerzy Kamaz, Aleksander Bardini.

Jednak największy rozwój placówki nastąpił w latach dziewięćdziesiątych. 6 grudnia 1991 r. szkoła została przyjęta do Towarzystwa Szkół Twórczych. Podstawą przyjęcia VI LO do stowarzyszenia zrzeszającego 25 znakomitych liceów ogólnokształcących z kraju było:

  • wdrożenie przez VI LO innowacji organizacyjno-programowych oraz wychowawczo- dydaktycznych wypracowanych przez TST,
  • utworzenie sześciu klas autorskich, których programy, jak i ich realizacja były wysoko oceniane przez uczniów, rodziców i władze oświatowe,
  • nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową miejską i wiejską,
  • zorganizowanie przy liceum Klubu Promocji Talentów oraz Klubu Twórczych Nauczycieli,
  • przygotowanie szkoły do otwarcia w roku szk. 1992/93 klas "0" z wykładowym językiem niemieckim,
  • rozwinięcie znaczącej działalności gospodarczej, przy aktywnym zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego oraz innych środowisk społecznych szkoły,
  • aktywne uczestnictwo grona pedagogicznego,  a przede wszystkim dyrektora liceum  w pracach innowacyjnych Towarzystwa Szkół Twórczych,
  • upowszechnianie innowacji wypracowanych przez TST w województwie bydgoskim.

W latach dziewięćdziesiątych zaczęto organizować rankingi szkół. Podstawowe kryterium to ilość laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. VI LO zajmowało zawsze wysokie lokaty w kraju. Największym sukcesem było wówczas XIV miejsce w kraju w rankingu szkół średnich zorganizowanym przez Polski Komitet ds. UNESCO wraz z komitetami olimpiad przedmiotowych (rok szk. 1995/96). W Ogólnopolskim Rankingu Szkól Ponadgimnazjalnych Perspektyw i Rzeczpospolitej od lat szkoła zajmuje wysokie lokaty, np. w roku 2012 było to 24. Miejsce (druga szkoła z województwa kujawsko-pomorskiego), w roku 2015 w Rankingu Szkół Olimpijskich Perspektyw VI LO zajęło miejsce 20. Poza tym prawie każdego roku "Szóstka" zajmuje drugie miejsce w województwie oraz pierwsze miejsce w rankingach w Bydgoszczy.

W roku 1999 powołano do życia Gimnazjum nr 50, jako placówkę przy VI LO, a trzy lata później (2002) powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6.  Gimnazjaliści także zaczęli odnosić liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, co umożliwiło utworzenie w roku 2007 drugiego oddziału i sprofilowanie klas na matematyczno - informatyczną i matematyczno - przyrodniczą.

W roku szkolnym 2007/2008 szkoła nawiązała współpracę z uczelniami wyższymi i wówczas utworzono klasy „akademickie” przy ZSO nr 6 najpierw pod patronatem UTP w Bydgoszczy. 21 grudnia 2009 r. Rektor UKW prof. dr hab. inż. Józef Kubik podpisał umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy. Powstały klasy gimnazjalne „matematyczne” i „przyrodnicze” oraz klasy matematyczno-informatyczne i medyczno-przyrodnicze w liceum. Uczniowie tych klas uczestniczą w zajęciach kierunkowych, wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Uczelni. Ten fakt zapoczątkował  zdecydowaną zmianę profilu szkoły, która stopniowo stała się placówką ukierunkowaną na przedmioty ścisłe, co dokonało się ostatecznie w roku 2010, gdy maturę zdali uczniowie ostatniej klasy o profilu humanistycznym.

Jednym z nowatorskich pomysłów, potwierdzających nowe oblicze VI LO, było stworzenie w roku szkolnym 2010/2011 klasy interdyscyplinarnej, opartej na idei kształcenia młodzieży w tzw. małych grupach, czyli kilkuosobowych Klubach Myślowych (idea E. de Bono). Początkowo współistniały z sobą cztery Kluby: Ekonomiczny, Humanistyczny, Matematyczny i Przyrodniczy, realizując kształcenie międzyprzedmiotowe (obecnie funkcjonują trzy Kluby: Ekonomiczny, Humanistyczny i Przyrodniczy). Zajęcia prowadzone dla uczniów w Klubach Myślowych mają rozwijać kreatywność, krytyczne myślenie oraz doskonalić umiejętność rozwiązywania problemów. Program wychowawczy klasy powstawał we współpracy z prof. nadzw. drem hab. Pawłem Izdebskim (Wydział Psychologii UKW Bydgoszcz). 

W roku szkolnym 2015/2016 powołano do życia nowy profil – klasę politechniczną, w której realizowane są autorskie programy nauczania z matematyki, fizyki i informatyki. Uczniowie w ramach współpracy szkoły z UMK i Politechniką Gdańską/Poznańską – będą brali udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych ww. uczelni.

Od tego roku szkolnego, tj. 2015/2016 ZSO nr 6 znacznie rozszerzył swoją ofertę edukacyjną także przez nawiązanie współpracy z kolejnymi placówkami naukowymi w regionie. Są to: Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Celem tych działań jest przede wszystkim umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju, realizacji pasji i zainteresowań, a także wykształcenie umiejętności twórczych poszukiwań naukowych.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca